دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیدگاه‌هایی درمورد مفید یا غیر مفید بودن تعهد سازمانی

1-7-1-2 تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی می باشد

بعضی از نویسندگان جدید عقیده دارند که تعهد سازمانی موضوع بی ربطی می باشد و نیازی به پژوهش و مطالعه ندارد. باروچ یکی از این افراد می باشد. به اعتقاد باروچ با در نظر داشتن رونده‌ای اخیر در مورد کوچک سازی سازمان‌ها مثل فرایند مهندسی مجدد، ماهیت روابط کار در سه دهه اخیر به نحو چشمگیری تغییر کرده می باشد به طوری که تعهد کارمند به سازمان موضوع بی ربطی شده می باشد. او می‌گوید که اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی در حال کاهش می باشد و این طریقه یک پیش شرط مهم می باشد، اما مهم‌ترین نیست. سازمان‌ها با در نظر داشتن فعالیت‌های کوچک سازی در سا لهای اخیر نسبت به استخدام کارکنان با تعهد یکسان نسبت به سازمان یا ناتوان و یا بی میل بوده‌اند. حتی دراکر برجسته‌ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شرکت‌هایی که می‌گویند، برای کارکنانشان ارزش قائلند، بدبین می باشد زیرا که آن‌ها خلاف آن را ثابت کرده‌اند. دراکر می‌گوید، همه سازمان نها هر روزه اذعان می‌کنند که کارکنان بزرگ‌ترین دارایی آن‌ها هستند، اما با وجود این به آن چیز که که می‌گویند کمتر اقدام می‌کنند چه رسد به آنکه واقعاً معتقد به آن باشند. اکثر سازمان‌ها عقیده دارند همان‌گونه که تعهد سازمان به کارمند، کاهش یافته این انتظار هست که تعهد کارمند هم نسبت به سازمان کاهش یافته باشد. به گونه کلی نمی‌توان به منطق باروچ ایراد گرفت. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که طرفداری سازمانی از کارمند با تعهد کارمند به سازمان به وضوح مرتبط می باشد. همچنین شواهد زیادی هست مبنی بر اینکه بسیاری از سازما نها کارکنانشان را بازخرید می‌کنند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و از این طریق توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به گونه فزایند های افزایش دهند. امشوف تخمین می‌زند که بالغ بر 90 درصد شرکت‌های بزرگ، کوچک شده‌اند. درمورد تغییرات در محیط‌های کاری در روزنامه نیویورک تامیز تخمین زده شده می باشد که 43 میلیون شغل در امریکا بین سال‌های 1979 تا 1995 از بین رفته می باشد. اکثر شغل‌هایی که در این دوره به وجود آمده‌اند از بین رفته‌اند این رقم ترک شغل کارکنان را عیان می کند و این بی نظمی ممکن می باشد، اثر منفی را بر تعهد سازمانی تشدید کند. همچنین مشخص شده می باشد که شرکت‌ها نه تنها در زمان ورشکستگی یا رکود کارکنانشان را بازخرید می‌کنند، بلکه آن‌ها در زمان سودآوری و رونق نیز دست به این اقدام می‌زنند. آن‌ها با انجام این کار علامت مثبتی را برای تحلیل‌های مالی ارائه و پس، از این به عنوان حرب‌های برای افزایش سهامداری در کوتاه مدت بهره گیری می‌کنند. برای مثال به گفته ریچهیلد شرکت زیراکس در دوران سودآوری، برنامه‌هایی را برای کاهش کارکنانش اعلام نمود به طوری که تعداد آن‌ها را به 10 هزار کارمند در سال 1993 کاهش داد و این کار به افزایش 7 درصدی سهام این شرکت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
  • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
  • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد