دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 فرضیات پژوهش

H1: تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان مؤثر می باشد.

H2: تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان مؤثر می باشد.

H3: تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان مؤثر می باشد.

H4: مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان مؤثر می باشد.

H5: مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان مؤثر می باشد.

H6: مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان مؤثر می باشد.

7-1 روش شناسی پژوهش

این پژوهش نیز از نظر روش جمع آوری اطلاعات جزء تحقیقات توصیفی( غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی می باشد که برای کسب اطلاع از وجود ارتباط بین متغیرها انجام می­پذیرد. از طرفی زیرا این پژوهش روابط را به گونه نظام­یافته دنبال می­کند، فرضیه­ها را می­آزماید و غیرآزمایشی می باشد و همچنین در شرایط زندگی واقعی اجرا می­گردد، مطالعه میدانی تلقی می­گردد (خاکی، 1384، ص 216) و از آنجا که به مطالعه توزیع ویژگی­های یک جامعه آماری در یک مقطع زمانی می­پردازد پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد